Normativa centre

NORMATIVA GENERAL DÚS DE LAPISCINA DE LA SELVA

L’horari d’obertura:
Dies laborables de 7:00 a 22:30h
Caps de setmana de 9:00 a 14:00h

Aquest horari pot ser modificat per causes d’interès general i en el període d’estiu, vacances de Nadal i/o vigílies de festius. S’informarà d’aquests canvis als usuaris mitjançant comunicació interna.

Per accedir a l’interior de la instal•lació és imprescindible dur el carnet vigent d’abonat o cursetista, o comprovant de pagament d’entrada puntual.

El carnet d’abonat és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona comporta la baixa del titular. En cas de pèrdua o robatori s’haurà de comunicar a la instal•lació havent d’abonar en efectiu els 5 € de la nova targeta.

Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris de les diferents activitats, tant si es tracta d’abonats com de cursetistes.

Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal•lació i/o material, en fer-ne mal ús, comportarà la seva reposició i poden suposar la pèrdua del dret d’ésser abonat. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús per part dels seus components.

La instal•lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies, posteriorment s’enviaran a Càritas.

No està permès fumar en tot el centre. No es permet entrar amb aliments, bosses, llaunes o ampolles de vidre a les sales o espais esportius.

No es pot accedir a la instal•lació amb patins, patinets, bicicletes etc.

Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte a excepció dels gossos pigall.

La instal•lació disposa d’una assegurança que cobreix els accidents que es produeixin, sense negligència manifesta de l’usuari a la instal•lació, seguint els tràmits corresponents des de la recepció del centre.

Hi ha a disposició de l’usuari una bústia de suggeriments i fulls de reclamació oficials.


NORMATIVA ADMINISTRATIVA I MÈTODES DE PAGAMENT

Per formalitzar la inscripció es imprescindible el DNI i el número de compte o la llibreta d’estalvis / rebut on consti el número de compte corrent del titular o una autorització del mateix (en el cas de no ser la mateixa persona).

Omplir el Qüestionari d’Aptitud per a l’Exercici Físic (Q-AEF).En el cas que el Q-AEF demostri alguna anomalia, serà obligatori aportar un informe mèdic de capacitació per poder realitzar exercici físic

L’import de la inscripció i la primera quota mensual cal abonar-los en efectiu en el moment de l’alta. Els pagaments successius es carregaran a l’entitat bancària corresponent.

El pagament de la primera mensualitat es farà segons la data d’alta a la recepció del centre:
Dels dies 1 al 05 el 100% de la quota.
Dels dies 06 al 31 Part proporcional de la quota.

L’abonat pot canviar de modalitat d’abonament, canvi de dades bancàries o tramitar baixes, sempre i quan ho comuniqui abans del dia 20 del mes en curs a la recepció del centre.

Per acollir-se a la modalitat de quota familiar és imprescindible un mateix domicili i el mateix compte de domiciliació bancària del cap de família. (*Quota per a pares amb fills menors de 16 anys).

Per acollir-se a una promoció de descompte sobre la inscripció, ha d’haver passat més de 6 mesos des de la data de tramitació de la baixa.

L’abonat pot acollir-se a la baixa temporal, per un període mínim de 3 mesos i màxim d’un any, abonant l’import de la quota de manteniment mensual, per motius de salut, canvi temporal de feina i/o de residència sigui justificat.

L’actualització de les quotes, que seran aprovades per l’Ajuntament, s’aplicaran l’1 de gener de cada any.

La instal•lació es compromet a respectar el que disposa la Llei de protecció de dades de caràcter personal.


NORMATIVA DE REBUTS DOMICILIATS I DEVOLUCIONS

QUOTES DE SOCIS:

Els rebuts retornats pel banc, hauran d’abonar-se en efectiu a la recepció del centre, dins el termini corresponent (abans del dia 20 del mes en curs) i amb el recàrrec en concepte de despeses de devolució. Es considera baixa definitiva el no abonament d’un mes, comportant la pèrdua de la matrícula. En el moment de formalitzar l’alta com abonat, no es poden tenir rebuts pendents de pagament. En el cas de que n’hi hagi, cal liquidar-los en efectiu prèviament. No es podrà fer ús del centre mentre hi hagi rebuts pendents.

CURSOS DE NATACIÓ I ACTIVITATS DIRIGIDES COMPLEMENTÀRIES:

El primer trimestre es realitzarà el pagament en efectiu o targeta de crèdit; els successius pagaments (2n i 3r trimestre) es pagaran mitjançant domiciliació bancària. En cas que vulguin causar la baixa del curset s’haurà de comunicar a la recepció del centre abans del dia 20 que finalitzi el trimestre (20 de desembre i 20 de març).

Un cop iniciat el curs no es retornaran els diners.

El no pagament d’un trimestre comporta la pèrdua de la plaça. En el cas que vulguin formalitzar l’alta de nou en futures ocasions cal liquidar els rebuts pendents en efectiu prèviament. No es podrà fer ús del centre mentre hi hagi rebuts pendents.

Els cursos de natació seguiran el calendari escolar. Els dies festius, vacances de Nadal i Setmana Santa no s’impartiran classes.


NORMATIVA D’ACTIVITATS DIRIGIDES

És d’obligat compliment:

Arribar a les sessions puntual. No es podrà participar en una sessió un cop hagin passat 8 minuts del seu inici, ni sortir abans de finalitzar la sessió.

L’ús de la tovallola per posar sobre els matalassets i eixugar-se bé la suor.
Portar calçat esportiu i roba adient per a l’activitat a realitzar.

No es permet:

L’entrada als menors de 15 anys, excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat.

Entrar a la sala amb bosses ni vestit de carrer. Menjar a la sala ni portar recipients de vidre. La beguda ha d’anar amb un recipient tancat hermèticament.

Durant el desenvolupament de les activitats no es permeten altres usos de la sala.

No es permet la utilització del telèfon mòbil durant la realització de l’activitat dirigida.

La direcció del centre podrà, quan ho consideri necessari o per causes alienes al centre, modificar el nombre de sessions, el seu contingut, horari i els tècnics que les imparteixen. Una sessió podrà no impartir-se per impossibilitat de substitució, o per qualsevol raó aliena.

CICLISME INDOOR: Al finalitzar la sessió s’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar a la bicicleta.
No es permet: Canviar de lloc les bicicletes ni treure-les de la sala, manipular cap dels components de la bicicleta ni l’equip de música.


SALA FITNESS

És d’obligat compliment:

L’ús de la tovallola per posar entre les màquines o matalassets i el cos, i eixugar-se bé la suor.

Portar calçat esportiu i roba adient per a l’activitat a realitzar, en cap cas, es pot entrar a la sala amb el tors nu.

Desar al seu lloc el material esportiu un cop utilitzat. En el cas del pes lliure, descarregar les barres i desar els discs en el seu suport corresponent.

En el cas d’estar totes les màquines d’entrenament cardiovascular ocupades, el temps màxim d’utilització serà de 20 minuts. En les pauses de recuperació entre sèries, cedir la màquina si hi ha altres persones esperant.

Guardar el vostre programa d’entrenament a l’arxivador corresponent un cop finalitzat l’entrenament.

No es permet:

L’entrada als menors de 15 anys.

Entrar a la sala amb bosses ni vestit de carrer, entrar a la sala amb xancles de piscina.

Menjar a la sala ni portar recipients de vidre. La beguda ha d’anar amb un recipient tancat hermèticament.

Manipular cap dels components de l’equipament disponible de la sala.


PISCINES

És d’obligat compliment:

L’ús de banyador, casquet de bany i xancles.

Dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.

Saber nedar per l’ús lliure de la piscina.

Circular caminant per la platja de la piscina.

Respectar els espais destinats a les diferents activitats (natació lliure, activitat dirigida, ús lliure, spa). Nedar sempre pel costat dret de cada carrer, sense travessar-los, per no interrompre l’activitat dels altres usuaris.

Un cop utilitzat el material esportiu, desar-lo al seu lloc.

Avisar immediatament el socorrista o el tècnic aquàtic en cas de trobar-se malament.

Arribar a les sessions puntual. No es podrà participar en una sessió un cop hagin passat 8 minuts del seu inici, ni sortir abans de finalitzar la sessió.

No es permet:

L’entrada als menors de 12 anys sense la supervisió d’un major d’edat, excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat.

Entrar a la piscina amb bosses ni vestit de carrer, excepte les persones autoritzades per la instal•lació.

Menjar a la piscina ni portar recipients de vidre. La beguda ha d’anar amb un recipient tancat hermèticament.

Utilitzar cap tipus de sabó o gel a les dutxes del recinte de la piscina.

En el recinte de la piscina –tant dins com fora de l’aigua –cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot ésser córrer, saltar, empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.

La direcció del centre podrà, quan ho consideri necessari o per causes alienes al centre, modificar el nombre de sessions, el seu contingut, horari i els tècnics que les imparteixen. Una sessió podrà no impartir-se per impossibilitat de substitució, o per qualsevol raó aliena.


SPA

És d’obligat compliment:

Portar banyador i casquet de bany.

No es permet:

L’entrada als menors de 12 anys.

Cap tipus de joc o activitat perillosa, és un espai destinat a la relaxació.


BANYS DE VAPOR

És d’obligat compliment:

Portar banyador.

Dutxar-se i eixugar-se bé abans d’entrar a la sauna, portar tovallola per posar-la al banc.

No es permet:

L’entrada als menors de 15 anys.

Afaitar-se, depilar-se ni utilitzar cremes i altres tipus de cosmètics.


VESTIDORS

És d’obligat compliment:

Portar sabatilles de bany per les zones de peus nets.

Eixugar-se a la zona de les dutxes.

Utilitzar les papereres per llençar-hi els papers, ampolles, …

Utilitzar els armariets d’ús puntual per desar la bossa i els objectes personals. Avisar al personal de la instal•lació en cas de pèrdua de la clau o de problemes amb el pany dels armariets.

No es permet:

Deixar tancat l’armariet en acabar l’activitat i marxar de la instal•lació.

Dur a terme cap operació d’higiene personal o estètica (depilar-se, tallar-se les ungles, tenyir-se, …) en tot el recinte.

La instal•lació no es fa responsable dels objectes personals perduts al vestidor.