Natació

On millor que a LaPiscina per aprendre a nedar o millorar el teu estil?

 

Els cursos tenen una periodicitat anual.

Els preus dels cursos i la forma de pagament són trimestrals.

compose

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DELS CURSOS DE NATACIÓ:

NORMATIVA ADMINISTRATIVA:

Els cursets de natació seguiran estrictament el calendari escolar. Els dies festius, vacances de Nadal i Setmana Santa no s’impartiran classes, tot coincidint amb l’esmentat calendari escolar.

El curset de natació dura tot el curs escolar (tres trimestres) i s’entén que els cursetistes inscrits en el primer trimestre confirmen la continuïtat amb els següents trimestres.

Al formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar tot el primer trimestre. L’import del segon i tercer trimestre es pagaran obligatòriament mitjançant domiciliació bancària.

En cas de causar baixa del curset s’haurà de comunicar a la recepció del centre abans del dia 20 del mes anterior a la domiciliació bancària : 20/12/2017 i 20/03/2018).

No es retornaran els diners de les preinscripcions ni de les inscripcions trimestrals sota cap concepte aliè a l’empresa.

Per formalitzar les pre inscripció i/o insripcions és obligatori : DNI de l’alumne (o pare/mare), i dades bancàries actualitzades per poder domiciliar els rebuts. No es podrà formalitzar la inscripció en cas de manca d’algun document.

Els rebuts retornats pel banc, hauran d’abonar-se en efectiu o targeta a la recepció del centre, dins el termini corresponent ( abans del dia 20 del mes en curs o abans d’iniciar-se el següent trimestre) i amb el recàrrec en concepte de despeses de devolució.

Es considera baixa definitiva, comportant la pèrdua de plaça el NO abonament de l’import del rebut retornat.

En el moment de formalitzar una nova inscripció no es poden tenir rebuts pendents de pagament. En el cas que n’hi hagi, cal liquidar-los en efectiu o targeta prèviament.

És obligatori l’ús de la targeta per entrar a la instal·lació i caldrà fer pagament de 5 euros. El carnet no es retornarà, podeu utilitzar-lo per a futurs cursets de natació. La targeta serà d’ús personal i intransferible.

Per poder millorar la seguretat del cursetista seria important que ens comuniqueu si pateix algun tipus d’al·lèrgia o malaltia ( asma, epilèpsia…).

NORMATIVA I FUNCIONAMENT DELS CURSOS I DE VESTIDORS :

Els alumnes i els seus acompanyants podran accedir als vestidors sempre utilitzant el carnet d’accés, 20 minuts abans de començar la sessió i sortint un cop el monitor reculli a l’alumne al vestidor pertinent. Podran baixar a recollir a l’alumne un cop finalitzat el curs i disposaran de 30 minuts per poder sortir des de l’hora que finalitza el curs.

No es permet utilitzar cap dels serveis destinats als abonats.

Els grups estan formats i dividits segons l’edat i el nivell del nen o nena: Nadons de 4 a 36 mesos son Estrelles de mar, grups formats per un màxim de 10 alumnes i utilitzaran els vestidors d’abonats segons el sexe del pare,mare o tutor acompanyant, independentment del sexe del nen.

NOVA DISTRIBUCIÓ DE GRUPS CURS 2016-2017:

A partir de P3 (3anys) fins a la ESO (15 anys) els grups es dividiran segons el nivell assolit al curs anterior: Tots aniran identificats com a CAVALLETS de diferents colors que s’aniran modificant segons s’augmenti el nivell assolit: Blanc, groc, taronja, verd, blau, vermell i rendiment successivament.

Els grups de CAVALLETS BLANCS estan formats per un màxim de 9 alumnes.

Els CAVALLETS GROCS per 10 alumnes.

Els cavallets blancs i grocs, han d’utilitzar els vestidors nº5 i nº6 depenent del curs. No es separen per sexes. Aquests alumnes hauran d’esperar-se al vestidor fins que el monitor o socorrista els vingui a buscar. Un cop finalitzat el curs seran ells mateixos que els conduiran de nou cap a vestidors.

La resta de grups de CAVALLETS TARONJA, VERD, BLAU, VERMELL i RENDIMENT, estan formats per un màxim de 12 alumnes. Han d’utilitzar els vestidors nº3 pels NENS i nº4 per les NENES. Aquests alumnes hauran d’entrar sols al recinte de la piscina tret de les dues primeres setmanes que els monitors els acompanyaran per tal de poder explicar-los el funcionament i la ubicació de cada grup. Un cop finalitzada la sessió marxaran sols cap al vestidor corresponent.

Durant les dues primeres setmanes de curs aquests alumnes podran ser acompanyats al vestidors pels pares, però marcarà el destí del vestidor el sexe de l’acompanyant, independentment del sexe del nen. (Vestidor nº3 nens i vestidor nº4 nenes).

Es demana la màxima puntualitat a les classes. Els primers quinze dies de cada trimestre i per raons organitzatives, podrien fer-se canvis de grup que permetin un millor aprofitament del curset als interessats per tal d’obtenir grups el més homogenis possibles.

És obligatori l’ús de banyador, sabatilles, casquet de bany (majors de 2 anys) i tovallola o barnús.

Tot el material dels nens haurà d’anar marcat amb el seu nom per facilitar la tasca a monitors i pares.

Al començar les sessions serà obligatori dutxar-se.

L’incompliment de la normativa establerta en alguns dels punts anteriors pot ésser causa de baixa del cursetista.

Els cursetistes no podran banyar-se a la piscina ni abans ni després, si no és que són abonats de la instal·lació, els quals ho podran fer després, però no abans del curset i sempre acompanyats d’un adult.

La roba i les bosses es deixaran dins dels vestidors de grups. No deixeu res fora de les bosses.

La instal·lació no pot responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats, malgrat que disposa d’un servei d’objectes perduts.

ACOMPANYANTS :

Els acompanyants no podran anar més enllà del propi vestidor sense poder accedir a l’espai de dutxes de vestidors; per accedir-hi haurà de fer-ho exclusivament amb sabatilles de piscina per motius d’higiene.

Un cop els acompanyants (pare, mare o tutor) han acabat les seves tasques dins dels vestidors, hauran de sortir i tornar a entrar un cop hagi acabat el curset. Els acompanyants dels cursets que no siguin abonats de la instal·lació no podran fer-ne ús.

Els pares podran fer fotos i filmar només durant la Jornada de Portes Obertes que es realitza a final de curs.

No es poden baixar cotxets de nadons etc. als vestidors per motius d’higiene.

Es prega als acompanyants que deixin bicicletes, patinets etc. al lloc habilitat a fora del recinte. Queda totalment prohibit l’ús de bicicletes,patins i patinets dins del recinte.

Els cursetistes i els seus acompanyants al mateix temps hauran d’acceptar les normes generals de la instal·lació.

Gràcies per la seva atenció: La direcció del centre.